Krishna Janmashtami – Udupi Shri Krishna

Murti of Udupi Shri Krishna with Alankar during Paryaya

Belated Greetings for Krishna Janmashtami

The Shri Krishna Muth in Udupi, Karnataka was founded by Sant Madhvāchārya, a Vaishnava Saint (1238-1317) who also developed the Dvaita philosophy of Vedanta. Continue reading “Krishna Janmashtami – Udupi Shri Krishna”

Advertisements
Krishna Janmashtami – Udupi Shri Krishna